Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat nowosolski

Zobacz również:
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 848 389 282 148 5973 3241 1019 511
w tym
osoby
poprzednio pracujące 729 329 225 117 5003 2613 1017 511
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 4 3 3 109 79 33 19
dotychczas nie pracujące 119 60 57 31 970 628 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 344 171 94 54 2443 1338 379 182
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 1 1 - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 43 20 40 22 217 124 4 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 9 7 9 7 45 31 2 2
Cudzoziemcy 1 - - - 7 5 3 2
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 801 390 243 130 5223 2918 657 327

W tym

Do 25 roku życia 139 59 80 41 854 498 58 30
długotrwale bezrobotne 443 254 120 70 3618 2144 17 13
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 73 X 16 X 857 X 37
Powyżej 50 roku życia 259 96 41 12 1652 658 326 120
Bez kwalifikacji zawodowych 289 138 85 45 2037 1164 223 106
Bez doświadczenia zawodowego 172 96 77 45 1290 829 - -
Bez wykształcenia średniego 557 224 122 50 3766 1721 531 200
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 92 68 22 20 899 748 100 82
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 25 1 3 - 161 5 1 -
Niepełnosprawni 58 33 18 11 462 265 105 55
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 4 3 - - 10 7 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 5741 3148 2323 1282 950 492
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 848 389 344 171 174 64

z tego

po raz pierwszy 53 18 21 7 11 7
po raz kolejny 795 371 323 164 163 57

z tego

po pracach interwencyjnych 8 1 - - 5 -
po robotach publicznych 14 3 6 1 11 2
po stażu 72 49 29 20 2 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - 2 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 187 114 90 61
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 4 3 2 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 616 296 224 115

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 282 148 94 54

z tego

niesubsydiowanej 251 138 89 52
w tym pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 31 10 5 2

z tego

prac interwencyjnych 3 2 - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 13 3 1 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 14 5 4 2
inne 1 - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 14 10 5 3
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 7 2 7 2
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 1 1 - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 227 93 84 38
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 39 24 18 12
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 7 4 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 8 5 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 8 3 4 1
innych 22 6 7 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 5973 3241 2443 1338
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 710 401 353 215

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 889 525 1511 605 3465 2050
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 139 59 259 96 443 254
z tego po raz pierwszy 24 7 10 5 X X
po robotach publicznych 115 52 249 91 443 254

W tym

po pracach interwencyjnych - - 3 1 3 1
po raz kolejny (od 1990) - - 13 2 1 -
po stażu 27 14 6 3 37 27
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 7 5 90 36 173 106
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - 2 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 163 78 118 43 290 160

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 80 41 41 12 120 70

z tego

niesubsydiowanej 73 39 36 10 110 66
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 7 2 5 2 10 4
z tego prac interwencyjnych 1 1 - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 3 1 6 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 5 1 1 1 3 3
inne - - 1 - 1 -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 8 6 - - 5 5
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 3 - 7 2
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - 1 1 - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 64 24 27 10 116 61
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 7 5 11 5 16 10
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 7 4 6 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 6 3 4 3
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 8 3 1 -
innych 2 1 14 5 15 6
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 11 8 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 854 498 1652 658 3618 2144
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 340 201 154 66 301 194
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 23 13
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 3 1
odbywające staż 88 65
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 10 4


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 50 18
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 5 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 4 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 50 21

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 24 9
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 4 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 16 10 84 43
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 14 4 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 14 4 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 3 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 1
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 4 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 2 -